X
>

Czas leczy rany – my zrobimy to szybciej.

Już teraz sprawdź wolny termin wizyty.

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05..2016r.) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIKOMED sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Pługowa 51/53 94-238 Łódź KRS 0000732173), tel.: , adres e-mail: mikomed@mikomed.pl

2. Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w MIKOMED sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jest możliwy poprzez adres e-mailowy: mikomed@mikomed.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez MIKOMED sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane w MIKOMED sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi co do zasady przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne.